Nowe przepisy chronią najemców w Goleta, Santa Barbara i Carpinteria – o czym powinni wiedzieć mieszkańcy i firmy

Carpinteria

Nowa Carpinteria Rozporządzenie obecnie pozwala niektórym firmom czekać około sześciu miesięcy na zapłatę czynszu należnego w czasie kryzysu COVID-19, jeśli wykonają one określone kroki w celu powiadomienia swoich właścicieli. Rozporządzenie zezwala niektórym najemcom komercyjnym na odroczenie płatności czynszu począwszy od połowy kwietnia. W momencie publikacji tego artykułu zakwalifikowani najemcy komercyjni mogą czekać z zapłatą należnego czynszu do 28 lipca 2020 roku. Dzięki temu najemcy komercyjni, którzy się kwalifikują, mogą czekać z zapłatą czynszu przez 180 dni bez narażania swojej zdolności do długoterminowego pozostania w wynajmowanych lokalach. W większości przypadków wynajmujący nie mogą również zrobić nic, aby eksmitować firmy, które nie złamały umowy najmu lub prawa. Jeśli właściciele nękają najemców komercyjnych, wysyłają zawiadomienia o eksmisji lub robią cokolwiek innego, aby usunąć ich z wynajmowanych lokali przed 28 lipca, miasto może nałożyć grzywnę na właścicieli, a najemcy mogą pozwać właścicieli, którzy naruszają rozporządzenie.

Nowe prawo kalifornijskie nie robi żadnej z tych rzeczy. Jeśli najemca nie przestrzega rozporządzenia Carpinteria i nie płaci czynszu, właściciel nadal może doręczyć najemcy trzydniowe wezwanie do zapłaty czynszu lub rezygnacji, złożyć pozew o eksmisję lub podjąć inne działania w celu eksmisji najemcy – proces eksmisji po prostu nie nastąpi przez co najmniej trzy miesiące.

Oto komu pomaga rozporządzenie Carpinteria, co muszą zrobić najemcy, aby skorzystać z jego ochrony i jak rozporządzenie chroni firmy, które z niego korzystają.

Rozporządzenie Carpinteria chroni najemców komercyjnych, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, restauracje, kawiarnie, browary itp. granicach miasta w dwóch sytuacjach.

Po pierwsze, chroni najemców, którzy nie są w stanie płacić czynszu, ponieważ stracili pieniądze z powodu koronawirusa i jego skutków. Może to obejmować najemców, którzy zamknęli lub ograniczyli godziny pracy z powodu nakazu rządowego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, aby zmienić kierunek swojej działalności w odpowiedzi na obawy związane z koronawirusem, aby opiekować się chorymi członkami rodziny lub dziećmi, które nie są w szkole lub opiece nad dziećmi, lub z innych powodów związanych z koronawirusem. Na przykład winiarnie, restauracje i kawiarnie, które całkowicie przestawiły się na jedzenie na wynos lub sklepy detaliczne, które przeszły wyłącznie do trybu online, mogą kwalifikować się do ochrony na mocy rozporządzenia.

Po drugie, uniemożliwia ono wynajmującemu podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do eksmisji najemcy komercyjnego z jakiegokolwiek powodu innego niż naruszenie umowy najmu lub prawa (zwanego eksmisją bez winy), chyba że musi on zostać eksmitowany ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo najemcy, wynajmującego lub sąsiadów. Eksmisja bez winy może obejmować na przykład eksmisję najemcy przez wynajmującego w celu wprowadzenia się nowego najemcy lub eksmisję najemcy w celu przeprowadzenia nieistotnych remontów. Rozporządzenie Carpinteria uniemożliwia wynajmującym zrobienie czegokolwiek, aby rozpocząć eksmisję bez winy, więc wynajmujący nie mogą powiadomić najemców, próbować zmusić ich do opuszczenia lokalu ani złożyć pozwu o eksmisję.

Najemcy, którzy nie mogą płacić czynszu z powodu koronawirusa, nie mogą automatycznie odroczyć płatności czynszu na mocy rozporządzenia – muszą powiadomić właściciela na piśmie w ciągu siedmiu dni od terminu płatności czynszu, że nie mogą płacić czynszu. Najemcy muszą poinformować wynajmującego na piśmie, że stracili dużą ilość pieniędzy z powodu skutków koronawirusa i że nie mogą płacić czynszu. Rozporządzenie nie precyzuje, ile najemca powinien wyjaśnić na temat swojej sytuacji finansowej. Nie wymaga również od najemców przedstawienia dowodu, że stracili pieniądze i nie mogą płacić czynszu. Aby zachować ostrożność, najemcy mogą zdecydować się na jasne wyjaśnienie, dlaczego stracili pieniądze, w jaki sposób jest to związane z koronawirusem i jak wpłynęło to na ich zdolność do płacenia czynszu.

Najemcy muszą powiadomić swoich właścicieli w ciągu siedmiu dni od daty wymagalności czynszu. Jeśli na przykład czynsz jest należny 1 maja, najemcy muszą powiadomić swoich właścicieli przed 8 maja. Najemcy, którzy w przeszłości wysyłali SMS-y lub e-maile do swoich wynajmujących, mogą przesłać te informacje SMS-em lub e-mailem. Wynajmujący muszą zachować poufność wszelkich udostępnionych informacji medycznych lub finansowych.

Wynajmujący nie mogą podejmować żadnych działań zmierzających do eksmisji najemców chronionych tym zarządzeniem ani zmuszać ich do płacenia czynszu w czasie obowiązywania zarządzenia. Oznacza to, że wynajmujący nie może doręczyć trzydniowego wypowiedzenia, złożyć pozwu o eksmisję, ograniczyć usług, takich jak woda, gaz, elektryczność itp. dla najemcy chronionego rozporządzeniem lub podjąć jakiekolwiek inne działania w celu eksmisji najemcy za niezapłacony czynsz. Wynajmujący nie mogą również zmusić najemcy chronionego rozporządzeniem do zapłaty części czynszu ani zgodzić się na plan płatności, który wymaga zapłaty jakiejkolwiek kwoty czynszu podczas lokalnego stanu wyjątkowego związanego z koronawirusem / COVID-19 w Carpinterii.

Właściciele, którzy próbują eksmitować najemców chronionych rozporządzeniem, mogą zostać zgłoszeni do Miasto i może zostać ukarany grzywną w wysokości do 1000 USD, karą do sześciu miesięcy pozbawienia wolności lub zarówno karą pozbawienia wolności, jak i grzywną. (Proszę zapoznać się z kodeksem gminy Carpinteria, § 1.08).

Jeśli wynajmujący złoży pozew o eksmisję przeciwko najemcy, który jest chroniony przez niniejsze Zarządzenie, najemca może powołać się w sądzie na Rozporządzenie jako środek obrony przed eksmisją.

Ponadto najemca może pozwać wynajmującego, który narusza to rozporządzenie. Jeśli najemca wygra, sąd może nakazać wynajmującemu, aby pozwolił najemcy pozostać w wynajmowanym lokalu, zapłacić najemcy do trzykrotności kwoty pieniędzy, którą najemca stracił w wyniku naruszenia przez wynajmującego rozporządzenia, oraz pokryć koszty obsługi prawnej najemcy.

Rozporządzenie weszło w życie 13 kwietnia 2020 r. i obecnie chroni najemców komercyjnych do 28 lipca 2020 r. Dla najemców komercyjnych, którzy stracili duże kwoty pieniędzy z powodu koronawirusa, oznacza to, że mogą odroczyć płatność czynszu należnego między 13 kwietnia a 28 lipca.

Zakwalifikowani najemcy komercyjni nadal będą zobowiązani do zapłaty czynszu. Rozporządzenie wyraźnie mówi, że czynsz musi zostać zwrócony, ale nie jest jasne, kiedy dokładnie będzie to konieczne. Obecnie, jeśli rozporządzenie nie zostanie przedłużone po 28 lipca 2020 r. lub lokalny stan wyjątkowy nie zostanie zakończony przed tą datą, niezapłacony czynsz będzie wymagalny najwcześniej 24 stycznia 2021 r. Jeśli zarządzenie zostanie przedłużone po 28 lipca, niezapłacony czynsz będzie wymagalny dopiero 180 dni po wygaśnięciu zarządzenia lub zniesieniu lokalnego stanu wyjątkowego.

W tym czasie wynajmujący nie mogą naliczać opłat za zwłokę ani innych kar za niezapłacony czynsz. Wynajmujący nie mogą również podejmować żadnych działań w celu eksmisji najemcy komercyjnego chronionego rozporządzeniem, w tym nękania najemcy, doręczania zawiadomień o eksmisji, składania pozwów o eksmisję itp.

Najemcy mogą skontaktować się z Miasto pod koniec lipca, aby sprawdzić, czy rozporządzenie zostało przedłużone.

Niestety, Rada Miasta Carpinteria nie uchwaliła przepisów chroniących najemców mieszkaniowych – tych, którzy wynajmują domy, mieszkania lub inne przestrzenie mieszkalne. Obecnie najemcy mieszkań, którzy nie są w stanie płacić czynszu lub którzy w przeciwnym razie mogliby zostać eksmitowani, mogą pozostać w swoich domach przez kilka miesięcy na mocy nowego prawa kalifornijskiego, omówionego na początku tego artykułu.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić Carpinteria’s Strona zasobów dla małych firm COVID-19.